מידע וזכויות

א. המוסד לביטוח לאומי

גמלה לילד נכה (למידע נוסף: www.btl.gov.il)

זכאות לגמלת ילד נכה לילדים חרשים וכבדי שמיעה, ניתנת על פי חוק מהמוסד לביטוח לאומי. על פי תקנות ביטוח לאומי שתקפות מפברואר 2010 קיימות שתי קבוצות הזכאיות לגמלה, כל אחת באופן שונה:

1. ילד עם ירידה בשמיעה בכל אחת מאוזניו של לפחות 45 דציבלים, בתדירויות הדיבור זכאי לגמלה של 80% בגין הלקות. תוספת של 20% גמלה (הנקראת גמלה לעזרה בטיפול ובלימודים) תינתן לילד המקבל טיפול התפתחותי או שיקומי, כל עוד הוא לומד או מקבל טיפול בגוף חינוכי המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי. סה"כ הגמלה תהיה 100%.

2. ילד עם ירידה בשמיעה של לפחות 40 דציבלים בכל אחת מאוזניו ועד 44 דציבלים הזקוק למכשירי שמיעה באופן קבוע זכאי ל 30% גמלה בגין הלקות. תוספת של 20% גמלה (הנקראת גמלה לעזרה בטיפול ובלימודים) תינתן לילד המקבל טיפול התפתחותי או שיקומי, כל עוד הוא לומד או מקבל טיפול בגוף חינוכי המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי. סה"כ הגמלה תהיה 50%.

סייגים והערות:

• לא תינתן גמלה לילד שאחת מאוזניו תקינה או שקיימת באחת מאוזניו לקות נמוכה מ-40 דציבלים.

• הגמלה תשולם מיום שאובחנה הלקות עד גיל 18 ושלושה חודשים.

• הגמלה תשולם מהמועד הראשוני בו מתועדת הלקות בשמיעה.

• הגמלה ניתנת רטרואקטיבית לכל היותר בעד שנים עשר החודשים שקדמו להגשת התביעה.

• משפחה שבה שני ילדים נכים או יותר זכאית לתוספת של 50% גמלה, כלומר 150% גמלה לכל ילד. 

• האישור אינו נקבע על סמך גובה הכנסות המשפחה.

• ניתן לערער על תשובה שלילית בפני המוסד לביטוח לאומי.

אופן הפנייה לביטוח לאומי

הפניה למוסד לביטוח לאומי נעשית על ידי הגשת מסמכים לסניף הקרוב למקום המגורים. המסמכים שיש להגיש לביטוח הלאומי:

1. טופס תביעה לגמלת ילד נכה- ניתן להורידו מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי או לקבלו בסניפי המוסד.

2. צילום תעודת זהות שהילד רשום בה.

3. בדיקת שמיעה עדכנית יחד עם בדיקת השמיעה הראשונה המעידה על הלקות.

4. אישור על טיפול שיקומי /לימודים. את האישור יש לקבל מבית הספר בו לומד הילד.ב. משרד הבריאות – (למידע נוסף: www.health.gov.il)

החזרים על מכשירי שמיעה

משרד הבריאות מסייע במימון מכשירי שמיעה ומערכת FM לילדים ונוער עד גיל 18 על פי המלצה של קלינאית תקשורת ו/או רופא אא"ג. ההשתתפות הכספית נעשית באמצעות לשכת הבריאות האזורית. סכום ההשתתפות המרבית עבור רכישת מכשירי שמיעה הינו:

1. מכשירי שמיעה- 6,000 ₪ לכל אוזן.

2. מכשיר FM- 8,000 ₪.

אישורים נדרשים להגשת הבקשה:

1. אודיוגרמה עדכנית.

2. מכתב המלצה לרכישת המכשיר מהמכון האודיולוגי.

3. הצעת מחיר או חשבונית/קבלה (מקורית) המעידה על רכישת המכשיר וסוגו.

4. מכתב מרופא אא"ג עם אבחנה והצורך במכשירי שמיעה.

5. אישורי הכנסה- לשכירים שלושה תלושי משכורת אחרונים ולעצמאיים אישור פקיד שומה.

• הסיוע הניתן למכשירי שמיעה אינו מותנה בקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי.

• תדירות ההשתתפות: למכשירי שמיעה ולמערכת FM - לא פחות מארבע שנים.ניתוח שתל קוכליארי

שתל קוכליארי כלול בסל הבריאות וממומן באמצעות קופות החולים.

אחזקת השתל הקוכליארי – על פי סל הבריאות ניתנים החזרים דרך קופות החולים עבור אחזקה ובלאי של שתל (קיימת תקרת גג שנתית להחזרים).

זכויות נוספות הנגזרות מן הזכאות ל- 100% גמלת נכות:ג. הנחה בתשלום ארנונה- תקנות משרד הפנים קובעות כי ראשות מקומית רשאית לתת הנחות בתשלומי ארנונה. הורים לילד עם ירידה בשמיעה אשר מקבל גמלת ילד נכה, זכאים להגיש בקשה להנחה.

* הרשויות המקומיות אינן מחויבות במתן ההנחות. ההנחות הן בשיקול דעתן ועל פי החלטתן בלבד.

* הרשויות רשאיות לקבוע תנאים ומבחני משנה לזכאות.

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה:

1. טופס הנחה שיש לבקשו במחלקת הארנונה.

2. אישור בכתב מהביטוח הלאומי על קבלת 100% גמלת נכות.ד. הנחה בבזק – משפחה לילד עם ירידה בשמיעה המקבלת גמלת ילד נכה, זכאית להנחות בתשלומים לבזק (עבור התקנת קו טלפון, דמי שימוש, פעימות מונה).

מסמכים נדרשים להגשת הבקשה:

1. טופס בקשה לקבלת הנחה (ניתן לקבלו במשרדי בזק).

2. צילום תעודת זהות של ההורה כולל הדף בו מופיעים פרטי הילד.

3. תצלום חשבון טלפון אחרון

4. תצלום אישור קצבת ילד נכה.

5. במקרה של מגורים בשכירות יש לצרף חוזה שכירות בתוקף.

דרך הגשת הבקשה:

1. את הטופס המלא והאישורים המצורפים יש לשלוח למשרד הרווחה בירושלים, אגף השיקום, רחוב יד חרוצים 20.

2. לאחר קבלת האישור ממשרד הרווחה יש לפנות לדלפק קבלת קהל של חברת בזק עם כל האישורים המקוריים.ה. משרד האוצר (למידע נוסף: www.mof.gov.il/itc )

הורים לילד עם ירידה בשמיעה הזקוק למסגרת לימוד מיוחדת זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה. סעיף 45 לפקודת מס הכנסה קובע את תנאי הזכאות לקבלת נקודות זיכוי בגין ילד עם מוגבלויות:

"45 (א) יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או שהיה לבן-זוגו ילד כאמור, ובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור".

על פי פרשנות נציבות מס הכנסה נקבע כי "פיגור" אינו רק במובן השכלי אלא גם פיגור בהשוואה לילדים אחרים בני גילו על פי בדיקה פרטנית של כל מקרה. במסגרת רשימה זו נכללים ילדים חרשים וכבדי שמיעה- אשר להם "פיגור" בהתפתחות השפה והם נזקקים למסגרת לימודים נוספת.

לצורך פניה למס הכנסה לקבלת נקודות זיכוי כנ"ל יש להצטייד באישור מ"שמע".ו. שירותי תמיכה בתקשורת - משרד הרווחה

שירותי תמיכה בתקשורת           דף מידע משרד הרווחה